Ścieżki rowerowe

Osiągnięcia ogólnopolskie PO (do ewentualnego wykorzystania jako „background info” i szczegóły krakowskie poniżej plus dane źródłowe z Urzędu Miasta w załącznikach.

1) Nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (D.U.2011.92.530) z 1.04.2011 roku – usunięcie licznych absurdów dotyczących rowerzystów i likwidacja niespójności przepisów, w tym – zapewnienie pełnej zgodności ustawy z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym (D.U.1988.5.40 i 44)

2) Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia (D.U.2012.997) – o charakterze porządkowym i podnoszącym bezpieczeństwo oraz dostosowującym przepisy do rozwoju rynku, m.in. zalegalizowano migające oświetlenie przednie roweru, mocowanie oświetlenia na kierownicy roweru a także odblaskowe opony rowerowe;

3) Nowelizacja rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (D.U.2012.488) – naruszający przepisy ruchu drogowego rowerzyści posiadający prawo jazdy są karani wyłącznie mandatem karnym, nie są natomiast już obciążani punktami karnymi (tak, jak rowerzyści nieposiadający prawa jazdy, równość wobec prawa!);

4) Nowelizacja rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (D.U.2013.890) – wprowadzono nowe znaki drogowskazowe dla turystycznych szlaków rowerowych;

5) Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D.U.2013.891) – wprowadzono przepisy dotyczące nowych znaków drogowskazowych dla turystycznych szlaków rowerowych;

6) Nowelizacja Kodeksu Karnego i niektórych innych ustaw (D.U.2013.1247) – kierowanie rowerem zarówno po spożyciu alkoholu jak i pod wpływem alkoholu pozostaje czynem zabronionym, jednak nie jest już przestępstwem a wykroczeniem.

7) Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (D.U.2013.1319) – dopuszczono wprowadzanie rowerów na perony, do hal i tuneli dworcowych nawet, jeśli nie mają być przewożone pociągiem;

8 ) W parlamencie procedowany jest prezydencki projekt nowelizacji ustawy
Prawo Wodne, kompleksowo dopuszczający ruch rowerów po wałach. (Druk sejmowy nr 1634, obecnie ruch rowerów jest dopuszczony tylko w miejscach specjalnie oznaczonych, po wejściu w życie nie wolno będzie jeździć rowerem tylko tam, gdzie będą specjalne zakazy) – stan na 16.04.2014: po III czytaniu ustawa z 4 kwietnia 2014 roku przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

9) Trwają prace nad „dużą” rowerową nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych (D.U.2002.170.1393) oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181) a także rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U.1999.43.430). Chodzi m.in. o tzw. śluzy dla rowerzystów, jednoznaczne warunki dopuszczenia ruchu rowerów pod prąd
ulic jednokierunkowych, nowe sygnalizatory dla rowerzystów czy porządkowe zmiany dotyczące znaczenia i zakresu stosowania niektórych znaków drogowych, konieczne ze względu na nowelizację ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. To w ramach tych prac w Krakowie pojawiły się w ramach
badań m.in. śluzy dla rowerzystów (ze znakami „oznakowanie testowe”,  m.in. na pl. Inwalidów).

Więcej szczegółów:

Studium Podstawowych Tras Rowerowych

Uchwała RMK

 
  • RSS