Metro

1. DOKUMENTY STRATEGICZNE

1.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA
2011 – 2020
Definiuje w Obszarze 3.1. funkcje Krakowa jako nowoczesnego węzła międzynarodowej sieci transportowej.
W konsekwencji realizacji Strategii opracowane zostały Programy Strategiczne, m.in.:
1.2. PROGRAM STRATEGICZNY TRANSPORT I KOMUNIKACJA, który określa priorytety, w tym.:
Priorytet 1. Kraków nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej.
Działanie 1.5. Rozwój zintegrowanego transportu publicznego w Krakowie i aglomeracji
krakowskiej.
Cel realizacji: Wprowadzenie nowego, wyższego standardu jakości podróży w mieście, poprzez wprowadzenie nowego środka transportu szynowego o wysokiej zdolności przewozowej i wysokiej prędkości podróży, który powinien zdecydowanie skracać czas podróży, szczególnie w relacjach z centralnymi rejonami miasta, zapewniać powiązania z istniejącymi i planowanymi przystankami i stacjami kolejowymi oraz planowanymi parkingami systemu P&R.
Celem realizacji projektu ma być:
- poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności poprzez usprawnienie systemu transportowego w mieście i aglomeracji
- podniesienie standardu i komfortu podróży
- minimalizacja kosztów przejazdu
- stworzenie atrakcyjnego systemu transportu publicznego, który wpłynie na zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających z transportu publicznego.
1.3. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA (projekt)
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w rozdziale II.1. ZASADY I CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ, określa główne cele rozwoju Gminy Miejskiej Kraków jako:

1. DOKUMENTY STRATEGICZNE  1.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2011 – 2020 Definiuje w Obszarze 3.1. funkcje Krakowa jako nowoczesnego węzła międzynarodowej sieci transportowej. W konsekwencji realizacji Strategii opracowane zostały Programy Strategiczne, m.in.: 1.2. PROGRAM STRATEGICZNY TRANSPORT I KOMUNIKACJA, który określa priorytety, w tym.: Priorytet 1. Kraków nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej. Działanie 1.5. Rozwój zintegrowanego transportu publicznego w Krakowie i aglomeracji krakowskiej. Cel realizacji: Wprowadzenie nowego, wyższego standardu jakości podróży w mieście, poprzez wprowadzenie nowego środka transportu szynowego o wysokiej zdolności przewozowej i wysokiej prędkości podróży, który powinien zdecydowanie skracać czas podróży, szczególnie w relacjach z centralnymi rejonami miasta, zapewniać powiązania z istniejącymi i planowanymi przystankami i stacjami kolejowymi oraz planowanymi parkingami systemu P&R. Celem realizacji projektu ma być: - poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności poprzez usprawnienie systemu transportowego w mieście i aglomeracji - podniesienie standardu i komfortu podróży  - minimalizacja kosztów przejazdu - stworzenie atrakcyjnego systemu transportu publicznego, który wpłynie na zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających z transportu publicznego.  1.3. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA (projekt)  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w rozdziale II.1. ZASADY I CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ, określa główne cele rozwoju Gminy Miejskiej Kraków jako:

- europejska metropolie, osrodek nowoczesnej gospodarki i wysokich technologii, nauki,kultury i turystyki,

- miasto przyjazne mieszkancom, atrakcyjne do zamieszkania i pobytu.

Cele te maja byc osiagniete miedzy innymi poprzez:

- Rozwój funkcji metropolitalnych z uwzglednieniem wartosci dziedzictwa kulturowego. Kraków jako stolica regionu, miejsce o unikalnym dziedzictwie i randze ma pełnic funkcje osrodka metropolitalnego w skali europejskiej o wysokim potencjale gospodarczym, naukowym i turystycznym, opartym na zrównowaonym rozwoju.

- Budowe miasta zwartego o policentrycznej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.

- Podniesienie standardu przestrzeni publicznych majacych wpływ na podniesienie standardów ycia i zamieszkania.

- Rozbudowe systemu transportu głównie w tych rejonach Krakowa, gdzie w wyniku stosowania nowych wytycznych co do intensyfikacji zabudowy, mogłoby dojsc do znacznego pogorszenie ycia mieszkanców. W tym zakresie dzieki konsekwentnemu tworzeniu złoonych podsystemów transportowych i integracji systemów istniejacych, mozna bedzie osiagnac znaczne efekty w postaci poprawy czasów osiagalnosci komunikacyjnej poszczególnych czesci miasta. Rozbudowa zmierzac bedzie do stworzenia inteligentnego systemu, dostosowanego do wymagan transportu zrównowaonego. Po raz pierwszy analiza objete zostały propozycje przebiegu i realizacji metra jako bardzo waznego elementu całego systemu, mozliwego do uwzglednienia w rozwoju miasta.

Więcej szczegółów:

Opis Metra

 
  • RSS